شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در طول مسیر ماشینتان از کار بیافتد و با نزدیکترین تعمیرگاه‌ها کیلومترها فاصله داشته باشید در این گونه مواقع مستاصل می شوید که چه کنید در بیشتر مواقع با یک چک کردن ساده می‌توان علاج پیش از واقعه کرد.

Share