1دریافت اطلاعات مشتری
2شرایط و قوانین
3بررسی اطلاعات خودروی درخواستی توسط مشتری
تاریخ قرارداد:(اجباری)
کیلومتر خودرو